shop bunzlau de koets

Wij conformeren ons aan de richtlijnen voor "kopen op afstand"
van het Europees Consumenten Centrum.
(website klik hier ...)

Algemene voorwaarden
Koffiehuis de Koets.

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen
in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven.

Webwinkel: Koffiehuis de Koets

Koffiehuis de Koets: de bepaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen Koffiehuis de Koets en de klant waarop
Koffiehuis de Koets deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing
op overeenkomsten met Koffiehuis de Koets, voor de uitvoering
waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.

Over de produkten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en
waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op
de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de
eigenschappen die door Koffiehuis de Koets in het aanbod
worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven
wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten
en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling:

Koffiehuis de Koets levert pas uit na ontvangst van betaling,
tenzij voor zelf afhalen is gekozen. Ongeacht de door de klant
bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Koffiehuis
de Koets zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren
of op een later tijdstip uit te voeren.

Over het retourneren van zendingen/produkten:

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen.
De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen
7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in
originele verpakking te retourneren. De geretourneerde
artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens
dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven.
De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper.
Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Koffiehuis
de Koets over de staat van de produkten, wordt binnen 14
dagen het geld van de koper teruggestort verminderd met
de kosten van terugzending.

Over de levering:

Koffiehuis de Koets doet haar uiterste best om de bestellingen
zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging
oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om
anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan
bericht ontvangen.

Indien Koffiehuis de Koets een termijn voor levering heeft
opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan
ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de
opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week
overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding
van een termijn dient de klant Koffiehuis de Koets schriftelijk
ingebreke te stellen.

De bestelingen worden verstuurd met TNT post. De klant
betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de
website vermeld.

Over het versturen:

Koffiehuis de Koets draagt het risico van beschadiging en
verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant.
Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat
het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien
één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich
ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het
onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is
Koffiehuis de Koets gerechtigd de prijs van de artikelen op de
klant te verhalen.

Over de garantie:

Koffiehuis de Koets garandeert de deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform
de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de
factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum
voor de garantie.

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en
oordeelkundig gebruik, zal door Koffiehuis de Koets op
schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van
een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen.
Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Koffiehuis de
Koets eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs
van de klant te kiezen.

Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het
fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door
Koffiehuis de Koets overgenomen.

Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op
kosten van Koffiehuis de Koets te retourneren binnen de
zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare
gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14
dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum,
te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving
van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant
niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt,
beslist Koffiehuis de Koets of het artikel vervangen wordt.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen
de vervoerskosten voor diens rekening. Koffiehuis de Koets is
in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens
het vervoer.

Koffiehuis de Koets is niet aansprakelijk voor schade die de
klant of een derde lijdt door het gebruik van een door
Koffiehuis de Koets geleverd artikel, tenzij de klant aantoont
dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van
Koffiehuis de Koets. (In)directe kosten of schade bij de klant
of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van
een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking,
tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn
door opzet of grove nalatigheid van Koffiehuis de Koets.

Over terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de
zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte
vooruitbetalingen, op grond van door Koffiehuis de Koets
gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van
de verkoop worden terugbetaald.

Over Privacy:

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens
opgeslagen in de persoonsregistratie van Koffiehuis de Koets.
De klant kan ten alle tijde zijn gegevens bij een bezoek aan
de webwinkel inzien en/of wijzigen. Op schriftelijk verzoek
van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem
ter inzage worden verstrekt. Eventueel door de klant
meegedeelde correcties zullen in de registratie worden
verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

Koffiehuis de Koets verstrekt -zonder wettige redenen, of
buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens
aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere
vormen van media kan Koffiehuis de Koets geen
aansprakelijkheid aanvaarden.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant
zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande
verkoopvoorwaarden.

 

 

 

betaalmogelijkheden1

Nieuw in de webshop

19,95 € stuk Blond Ovale schaal ø28,5cm Pasen
4 items in voorraad

7,95 € stuk Blond Ontbijtbord ø22cm Pasen Love
2 items in voorraad